ششمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2

شرکت فراسطح زرفام به عنوان حامی برنزی در ششمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 در تاریخ 23 و 24 آذرماه سال 1395 حضور داشته است. همچنین در این همایش کارگاه آموزشی با عنوان خوردگی میکروبیوژیک در صنعت نیروگاهی مورد پذیرش کمیته علمی این همایش قرار گرفت و این کارگاه توسط آقای دکتر رضا جواهر دشتی در روز سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵، برگزار گردید.

سمینار تخصصی کاربرد کامپوزیت ها و پلیمرها در نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، آبفا

از شرکت فراسطح زرفام دعوت به شرکت در سمینار تخصصی کاربرد کامپوزیت ها و پلیمرها در نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، آبفا در تاریخ ۱۰ و ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۵ گردیده بود. موسسه نوآوران صنعت پویای پیش رو با هدف ارائه آموزش، مشاوره، تحقیق و پژوهش به واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور تاسیس گردیده است. این موسسه دارای تایید صلاحیت از شرکت ملی نفت ایران می باشد. در این راستا برای نخستین بار “سمینار تخصصی کاربرد کامپوزیت ها و پلیمرها در نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، آبفا و …) در تاریخ ۱۰ و ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۵ در مرکز سمینارهای هتل المپیک تهران را در دستور کار خود قرار داده بود. در این سمینار شرکت فراسطح زرفام حضور داشت. در این سمینار ابعاد مدیریتی، راهبردی، اقتصادی، فنی و عملیاتی صنعت کامپوزیت و پلیمر مطرح گردید.