با هرگونه تغییر در ساختار، عملکرد و همچنین سیال داخل مخازن، تنش و بارهای متنوعی در آنها به وجود خواهد آمد. عمده تنش­ها صورت مکانیکی و دمایی به مخازن اعمال می شوند. بارهایی مانند ضربه، حرکت سیال و وزن سیال در زمره بارهای مکانیکی قرار می گیرند که منجر به تنش هایی مانند تنش هیدرواستاتیک در داخل مخزن می گردند. دسته دوم، بارهای دمایی وارد بر مخازن هستند. از منابع ایجاد کننده تنش های گرمایی، تغییرات دمایی در طول روز و شب و یا تغییر سیال داخل است که بر سازه مخزن اثرگذار هستند. با ایجاد تنش های گرمایی، کرنش های کششی و یا فشاری بر سازه و به صورت ویژه تر بر نواحی جوشکاری مخازن فلزی وارد می شود. در مخازن بتنی نیز به دلیل عدم یکسان بودن ضریب انبساط گرمایی بتن و میلگرد، تنشی در ناحیه اتصال آنها (Interface Zone) به وجود می آید که درنهایت به جدایش بتن و میلگرد می انجامد. همانگونه که اشاره گردید در مخازن فلزی این نوع تنش حادتر است. در مخازن فلزی برای محافظت در برابر خوردگی، از رنگ ها و پوشش های متفاوتی که نیار به چسبیدن به بدنه دارند استفاده می شود. تغییرات دمایی که دلیل تنش و کرنش دمایی هستند، به دلیل تناوب ایجاد آنها، ناحیه میانی بین پوشش و مخزن را تضعیف کرده و درنهایت به جدا شدن پوشش و مخزن از هم ختم می گردد. این مشکل به صورت عدیده در تمام مخازن دیده می شود و درنهایت مخارج سنگینی را به مجموعه های بهره بردار وارد می کند. شرکت فراسطح زرفام با انجام تحقیقات علمی و انجام آزمایشات متعدد و با بهره بردن از نیروهای توانمند تحقیق و توسعه، توانشاند برای اولین بار مخزن فلز-کامپوزیتی را اختراع و در پتروشیمی تندگویان اجرا کنند که تغییرات دمایی را تا دمای  120 میتواند به صورت تکرار شونده تحمل کند و کامپوزیت دچار جدایش از فلز مخزن نگردد.

شرکت فراسطح زرفام پارامترهای بسیار متنوعی را برای ایجاد چسبندگی مناسب کامپوزیت درنظر گرفته است. زیرا هر کدام از پارامترها بر عملکرد و عمر سرویس دهی مخزن فلز-کامپوزیت بسیار اثرگذار هستند. این مخازن حتی شوک های حرارتی را به خوبی می توانند تحمل کنند. به عنوان مثال اگر سیالی با دمای بالا به صورت ناگهانی وارد مخزن گردد  و در محدوده تحمل دمایی مخزن باشد، اثری بر کامپوزیت نخواهد گذاشت. پوشش کامپوزیت یاد شده کارایی های دیگر را هم شامل می گردد. این پوشش مقداری از بارهای مکانیکی وارد بر مخزن را نیر تحمل می کند و باعث می شود که عمر مخزن بالاتر رود. اما کارایی بسیار مهم پوشش کامپوزیتی به خاصیت مقاومت آن در برابر شرایط متغیر شیمیایی برمی گردد. با مقاومت کامپوزیت در برابر مواد اسیدی و بازی که خاصیت معمول سیالات صنایع به خصوص در صنایع شیمیایی و نفت و گاز است، فلز مخزن کاملا در برابر آنها محافظت می گردد و منجر به عدم تحمیل هزینه های بسیار بالای تعمیرات و نگهداری می گردد.

شرکت فراسطح با دارا بودن دانش منحصر به فرد و تیم اجرایی توانمند آماده است که برای رفع نیازهای کارفرمایان محترم اقدام به مشاوره، طراحی و ساخت مخازن فلز-کامپوزیت کند.