رفع نشتی و تقویت اسپول آزمایشی خط آب خنک‌کننده با فشار 30 بار

کارفرما: شرکت نفت سپاهان

نوع پوشش: پوشش کامپوزیتی

زمان اجرا: سال 1398