رفع نشتی فعال و تقویت خطوط انتقال آب دریا و خط صادراتی استایرن

کارفرما: پتروشیمی پارس

نوع پوشش: پوشش کامپوزیتی

زمان اجرا: سال 1396 و 1397

گارانتی: 5 سال