اجرا و تقویت اسپول 12 خط گاز ترش

آزمایشی (شبیه‌سازی شده) با فشار 150 بار

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

نوع پوشش: پوشش کامپوزیتی

زمان اجرا: سال 1398

گارانتی: 5 سال

سکوی SPD7 پارس جنوبی با فشار 130 بار

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

نوع پوشش: پوشش کامپوزیتی

زمان اجرا: سال 1398

گارانتی: 5 سال

سکوی SPQ1 پارس جنوبی با فشار 130 بار

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

نوع پوشش: پوشش کامپوزیتی

زمان اجرا: سال 1398

گارانتی: 5 سال

رفع نشتی فعال و تقویت خطوط لوله
تقویت اسپول 12 خط گاز ترش